НАЗАД

ККои предности ги има дрвото пред фосилните горива?


Дрвото е домашен, традиционален и обновлив извор, кој е локално достапен.

Е ЦО2 неутрален: јаглерод диоксид кој се испушта при согорувањето е дел од природниот процес на кружење на јаглерод диоксид во природата.

Krozenje

Употребата на дрвото во енергетски намени има позитивно влијание врз стопанисувањето со шумите. Пред се тоа е поради тоа што при изработката на пелети се користи дрво со послаб квалитет и остатоците при обработката на дрвото.
Дрвото представува единствен сигурен извор на енергија во вонредни услови ( природни катасрофи, војни) .

Пелетите имаат одредени параметри, а тоа се геометрија, калорична моќ, пепел и прав. Тие представуваат современо гориво кое се добива од дрвото.
Предности на употребата на пелетите како гориво се:

  1. цената е за 30 до 60 % поефтина од другите енергенси
  2. е потполно еколошки енергент ( испушта во атмосферата најмалку ЦО2)
  3. e обновлив извор на енергија

Постојаниот пораст на фосилните горива и струјата и се погоплемата загриженост за природата му дава уштепоголемо значење на користењето на пелетите како извор на енергија. Греењето на пелети ( биомаса ) представува најефтин, наједноставен и еколошки најпријатен начин на греење на вашиот дом.

НАЗАД